Marketing

Stalno otvoreni javni poziv za zaključenje ugovora o poslovnoj saradnji


Gold gondola je trenutno najatraktivniji deo turističke ponude Zlatibora, kao i celog regiona uopšte. Od samog početka rada, u januaru 2021. godine, privukla je ogromnu pažnju kako domaće, tako i javnosti iz celog regiona, a za to vreme prevezla sad već preko 500.000 putnika.

Naravno, ukupan broj ljudi koji je u prilici da vidi reklame je neuporedivo veći od broja prevezenih putnika, na prvom mestu što se početna stanica gondole nalazi u samom centru, a i kabine su velikim delom trase vidljive iz okolnih hotela i apartmanskih naselja. Takođe, s obzirom da živimo u digitalnom vremenu, na dnevnom nivou postoji ogroman broj objava, slika, videa i sličnog materijala koje putnici postavljaju na društvene mreže. Veliki broj televizijskih kuća redovno pravi priloge sa Zlatibora, a Gold gondola je praktično uvek u fokusu svake reportaže.


Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su zainteresovana za poslovnu saradnju u oblasti reklamiranja pod uslovima datim u dokumentu Ponuda reklamnog prostora. Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti putem mejla marketing@goldgondola.rs ili na telefon +381 31 3833 833

Javni poziv

На основу Одлуке Надзорног одбора број 01-85-2/2023 од 22.03.2023. године, Јавно предузеће „ Голд гондола Златибор“ расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

За прибављање понуда за закључивање Уговора о реализацији рекламног пакета

I         ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

1. Истицање рекламног садржаја у непосредној близини гондоле на Златибору којом управља ЈП „Голд гондола Златибор“ на следећим рекламним просторима:

- Лед билборд на полазној станици гондоле димензија 4х3 метра- видео реклама у трајању од 10 секунди.

- Брендирање 4 (четири) кабине: предња, задња и страна супротна од улаза (димензије 210x182,5x75 цм за предњу и задњу страни и 144,5x117,7x75 цм за бочну страну) Почетне цене су исказане као укупна цена за цео период важења Уговора о реализацији рекламног пакета, исказане су у еврима а примењује се средњи курс НБС на дан уплате.

 2. Понуђач за исттицање рекламног садржаја из тачке 1. овог Јавног позива обавезује се да ће, у периоду важења уговора о реализацији рекламног пакета, на сваке две купљене карте плаћене платном картицом Понуђача, поклонити једну карту за одрасле по цени од 1.200 динара, а до укупне суме коју Понуђач одреди као максималну за овај вид кампање. ЈП „Голд гондола Златибор“ ће, у име Понуђача, издавати поклон карте свим купцима који испуне услов промоције из тачке 2. овог Јавног позива, по принципу „два плус један гратис“, са обавезом достављања извештаја о коришћењу картица. Плаћање ових карата Понуђач ће извршити према обрачуну и извештају које му достави ЈП „Голд гондола Златибор“.

 3. Понуђач се такође обавезује да ће у периоду важења уговора субвенционисати посебне пакете из понуде ЈП „Голд гондола Златибор“: Бранч 2, Бранч 3, Бранч 4 и пакет Романтично путовање са 2.000 (две хиљаде) динара за сваки продати пакет, а до укупне суме коју Понуђач одреди као максималну за овај вид кампање. Плаћање укупног попуста, Понуђач ће извршити према обрачуну који му достави ЈП „Голд гондола Златибор“.

       

 Период трајања уговора је од 10. априла 2023. године до 31. марта 2024. године. Почетна цена рекламног пакета је 45.000 евра по средњем курсу НБС на дан уплате, увећано за ПДВ. У цену нису урачунати израда и постављање и уклањање рекламног материјала.

Обавеза Понуђача је израда, постављање и уклањање рекламних материјала.

 Право подношења понуде имају сва правна лица и предузетници.

 Обавезни елементи понуде су:

 1. Подаци о подносиоцу понуде – назив и седиште правног лица (предузетника) који подноси понуду, име лица одговорног за заступање, ПИБ, матични број, број рачуна, уз потпис овлашћеног лица и печат;

2. Цена накнаде за истицањe рекламних садржаја у еврима, изражена у односу на предмет јавног позива.

 II        ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

 Јавни позив се спроводи прикупљањем писaних понуда. Одлуку о најповољнијем понуђачу Комисија ће донети на основу оцене исправности понуда – испуњености тражених услова и вредновања понуда.

Неисправне, непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Комисија задржава право да одбије све приспеле понуде, уколико оцени да ниједна није прихватљива.

 III      РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

 Рок за подношење понуда је 3. април 2023. године, до 12 часова. Благовременим ће се сматрати понуде приспеле на адресу Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“, Улица спортова бб, 31315 Златибор до наведеног рока.

Понуда се подноси у затвореној коверти са назнаком „Понуда за истицањe рекламних садржаја – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“, Улица спортова бб, 31315 Златибор.

           Понуда се може доставити и електронским путем на мејл marketing@goldgondola.rs, уз обавезу да се у року од 30 дана иста достави и у оригиналу.

 IV      ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ

 По доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача, Комисија Закуподавца ће писaним путем позвати најповољнијег понуђача да у року од 3 радна дана од пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача потпише уговор о пословној сарадњи.

По истеку периода важења Уговора, уз сагласност уговорних страна, предвиђена је могућност продужења истог.

Уколико најповољнији понуђачи одустану од закључења уговора, Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“ ће закључити уговор са другопласираним понуђачем.

 V        ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ

 Све потребне информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 031/3833 833, контакт особа Ивана Лазовић

Формулар за понуду можете преузети на следећем линку