Marketing

Stalno otvoreni javni poziv

za zaključenje ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti marketinga


Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna lica saglasna sa uslovima u dokumentu Ponuda reklamnog prostora, Svi zainteresovani za zaključenje ugovora o poslovnoj saradnji mogu se obratiti JP Gold gondola Zlatibor direktno na mejl marketing@goldgondola.rs ili na telefon +381 31 3833 833.

Javni poziv
Zvanični formular za prijavljivanje možete preuzeti na sledećem linku

На основу члана 31.став 1. тачка 11. Статута Јавно предузеће „ Голд гондола Златибор“ којим је донета Процедура о уступању права на истицање рекламног садржаја, а на основу тачке 2. Процедуре подносим:

ЈАВНИ ПОЗИВ

 Јавног позива за истицањe рекламних садржаја на објектима, простору и стварима којима управља предузеће

I         ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

1.    Истицање рекламног простора у оквиру комплекса Јавног предузећа„ Голд гондола“ Златибор, (2 лед мегаборда из правца доласка гондоле са крајње станице). Период трајања уговора је од 18. јануара 2024. године до 17. јануара 2025. године. Почетна цена према сегменту рекламног простора дефнисана је у еврима и плаћа се по средњем курсу НБС на дан уплате, увећано за ПДВ;

  1. Рекламни простор подразумева истицање рекламног садржаја на:

а.          2 лед мегаборда из правца доласка гондоле са крајње станице (оквирних димензија 10м x 5 м) за период од 18. јануара 2024. до 17. јануара 2025. по цени од 1000 евра + ПДВ + израда рекламног материјала на месечном нивоу за оба мегаборда.

б.        2 лед мегаборда – премиум пакет (са опцијом ексклузивитета) из правца доласка гондоле са крајње станице (оквирних димензијa 10м x 5 м) за период од 18. јануара 2024. до 17. јануара 2025. по цени од 1500 евра + ПДВ + израда рекламног материјала на месечном нивоу за оба мегаборда.

* опција ексклузивитета гарантује закупцу рекламног простора да ЈП „Голд гондола Златибор“ исту позицију неће издавати никоме из исте бранше пословања.


 

Период трајања уговора је од 18. јануара 2024. године до 17. јануара 2025. године. Почетна цена према сегменту рекламног простора дефинисана је у еврима и плаћа се по средњем курсу НБС на дан уплате, увећано за ПДВ

Осим накнаде из тачака 1. и 2, обавеза понуђача је израда, постављање и уклањање рекламних материјала.

 Право подношења понуде имају сва правна лица и предузетници.

 Обавезни елементи понуде су:

 1. Подаци о подносиоцу понуде – назив и седиште правног лица (предузетника) који подноси понуду, име лица одговорног за заступање, ПИБ, матични број, број рачуна, уз потпис овлашћеног лица и печат;

2. Цена накнаде за истицањe рекламних садржаја у еврима, изражена у односу на предмет јавног позива.

 II        ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

 Јавни позив се спроводи прикупљањем писaних понуда. Одлуку о најповољнијем понуђачу Комисија ће донети на основу оцене исправности понуда – испуњености тражених услова и вредновања понуда.

Неисправне, непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Комисија задржава право да одбије све приспеле понуде, уколико оцени да ниједна није прихватљива.

 III      РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

 Рок за подношење понуда је 23.01.2023. године, до 12 часова. Благовременим ће се сматрати понуде приспеле на адресу Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“, Улица спортова бб, 31315 Златибор до наведеног рока.

Понуда се подноси у затвореној коверти са назнаком „Понуда за истицањe рекламних садржаја – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“, Улица спортова бб, 31315 Златибор.

Понуда се може доставити и електронским путем на мејл marketing@goldgondola.rs, уз обавезу да се у року од 30 дана иста достави и у оригиналу.

 

IV      ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ

 По доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача, Комисија Закуподавца ће писaним путем позвати најповољнијег понуђача да у року од 3 радна дана од пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача потпише уговор о пословној сарадњи.

По истеку периода важења Уговора, уз сагласност уговорних страна, предвиђена је могућност продужења истог.

Уколико најповољнији понуђачи одустану од закључења уговора, Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“ ће закључити уговор са другопласираним понуђачем.

 V        ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ

  Све потребне информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 031/3833 833, контакт особа Иван Ђурђевић