Marketing

Stalno otvoreni javni poziv

za zaključenje ugovora o poslovnoj saradnji u oblasti marketinga


Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna lica saglasna sa uslovima u dokumentu Ponuda reklamnog prostora, Svi zainteresovani za zaključenje ugovora o poslovnoj saradnji mogu se obratiti JP Gold gondola Zlatibor direktno na mejl marketing@goldgondola.rs ili na telefon +381 31 3833 833.

Javni poziv
Formular za slanje ponude možete preuzeti na sledećem linku

На основу Одлуке Надзорног одбора број 01-209-4/2023 од 31.07.2023. године, Јавно предузеће „ Голд гондола Златибор“ расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

За прибављање понуда за закључивање Уговора о реализацији рекламног пакета

 

I         ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

1.    Истицање рекламног простора у оквиру комплекса Јавног предузећа„ Голд гондола“ Златибор,( на предњој, задњој и страни супротној од улаза (димензије 210x182,5x75 цм. за предњу и задњу страну и 144,5x117,7x75 цм за бочну страну) на 4 кабине гондоле, истицање рекламе на лед билборду на шеталишту, у непосредној близини почетне станице гондоле димензија 4x3 метра – видео реклама у трајању од 10 секунди, објаве на друштвеним мрежама (једном месечно уз обавезу Корисника рекламног простора за достављање материјала), истицање рекламе на банеру димензија 400x140 пиксела на почетној страни на званичном сајту ЈП „Голд гондола Златибор“). Период трајања уговора је од 16. августа 2023. године до 16. августа 2024. године. Почетна цена према сегменту рекламног простора  дефнисана је у еврима и плаћа се по средњем курсу НБС на дан уплате, увећано за ПДВ;

Рекламни простор подразумева истицање рекламног садржаја на:

1.   4 кабине  на предњој, задњој и страни супротној од улаза (димензије 210x182,5x75 цм. за предњу и задњу страну и 144,5x117,7x75 цм за бочну страну),

Истицање рекламе на лед билборду на шеталишту, у непосредној близини почетне станице гондоле димензија 4x3 метра – видео реклама у трајању од 10 секунди,

Објаве на друштвеним мрежама (једном месечно уз обавезу Корисника рекламног простора за достављање материјала),

Истицање рекламе на банеру димензија 400*140 пиксела на почетној страни на званичном сајту ЈП „Голд гондола Златибор“.

Укупна цена наведеног рекламног пакета за период од 16. августа 2023. године до 16. августа 2024. године, износи 7.200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања увећано за ПДВ

 

2 .     Истицање рекламе на продајном месту димензија 3,40 x 0,30 метара горња реклама, односно 3,40 x 0,85 метара за доњу рекламу по цени од 1.440,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања увећано за ПДВ за период истицања рекламних садржаја од 16. августа 2023. године до 16. августа 2024. године

 

 

 

Период трајања уговора је од 16. aвгуста 2023. године до 16. августа 2024. године. Почетна цена према сегменту рекламног простора дефинисана је у еврима и плаћа се по средњем курсу НБС на дан уплате, увећано за ПДВ

Осим накнаде из тачака 1. и 2., обавеза понуђача је производња, постављање и уклањање рекламних материјала.

 

Право подношења понуде имају сва правна лица и предузетници.

 

Обавезни елементи понуде су:

 

1. Подаци о подносиоцу понуде – назив и седиште правног лица (предузетника) који подноси понуду, име лица одговорног за заступање, ПИБ, матични број, број рачуна, уз потпис овлашћеног лица и печат;

2. Цена накнаде за истицањe рекламних садржаја у еврима, изражена у односу на предмет јавног позива.

 

II        ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

 

Јавни позив се спроводи прикупљањем писaних понуда. Одлуку о најповољнијем понуђачу Комисија ће донети на основу оцене исправности понуда – испуњености тражених услова и вредновања понуда.

Неисправне, непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Комисија задржава право да одбије све приспеле понуде, уколико оцени да ниједна није прихватљива.

 

III      РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

 

Рок за подношење понуда је 15.08.2023. године, до 12 часова. Благовременим ће се сматрати понуде приспеле на адресу Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“, Улица спортова бб, 31315 Златибор до наведеног рока.

Понуда се подноси у затвореној коверти са назнаком „Понуда за истицањe рекламних садржаја – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“, Улица спортова бб, 31315 Златибор.

Понуда се може доставити и електронским путем на мејл marketing@goldgondola.rs, уз обавезу да се у року од 30 дана иста достави и у оригиналу.

 

IV      ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ

 

По доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача, Комисија Закуподавца ће писaним путем позвати најповољнијег понуђача да у року од 3 радна дана од пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача потпише уговор о пословној сарадњи.

По истеку периода важења Уговора, уз сагласност уговорних страна, предвиђена је могућност продужења истог.

Уколико најповољнији понуђачи одустану од закључења уговора, Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“ ће закључити уговор са другопласираним понуђачем.

 

V        ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ

 

Све потребне информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 031/3833 833, контакт особа Ивана Лазовић